Doelstelling Stichting Wij Ruilen en Geven Weg
De stichting “Wij Ruilen en Geven Weg” heeft tot doel een maatschappelijk platform te zijn voor mensen die net buiten de minimaregelingen van de gemeente Assen vallen. Waar mensen spullen kunnen halen en ruilen tegen andere goederen of die van belang zijn voor de woonsituatie op dat moment en om mee te kunnen blijven doen in de samenleving.  De stichting zet zich volledig in voor het algemeen nut en beoogt geen winst te maken.

Het Stichtingsbestuur
Het bestuur bestaat uit 3 personen: voorzitter, secretaris en penningmeester en
vergadert tenminste twee maal per jaar. Het bestuur vormt de dagelijkse leiding en kan buiten de vergadering om besluiten nemen waarover ze veelal telefonisch of per mail overleggen, indien wenselijk persoonlijk. De leden krijgen geen beloning voor de werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van door hun gemaakte kosten voor het uitoefenen van de functie. Het bestuur benoemt zichzelf (coöptatie) en zijn als bestuurder benoemd voor een periode vier jaar en zijn twee keer herbenoembaar.

De stichting biedt hulp voor 2 maanden
Mensen die in een acute noodsituatie verkeren kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke ondersteuning van 2 maand met een voedselpakket en kleding. Meestal melden de mensen zich aan door van anderen gehoord te hebben van het bestaan van de Stichting. Maar er zijn ook verwijzingen van de GKB, de sociale winkel, voedselbank, Cosis, etc. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en daarom wordt er alleen een gesprek gehouden, zonder schriftelijke vastlegging, Hierbij wordt m.n. gekeken hoe de situatie is ontstaan en welke mogelijkheden men nog zelf heeft en zelf nog kan regelen. In de 2 maanden dat er ondersteuning wordt verleend hebben de mensen de gelegenheid de eigen situatie weer op orde te krijgen en de juiste hulp te zoeken.

De stichting beheert een digitaal ontmoetingspunt
Een drukbezochte facebook-pagina waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Als bijkomend effect is dat hiermee ook de mond tot  mond reclame gestimuleerd wordt. Het beheer hiervan wordt door de penningmeester gedaan.

Een winkel als fysiek ontmoetingspunt
Iedereen is welkom in de (ruil) winkel/ontmoetingsruimte Zadelmakerstraat 6 Assen waar mensen gratis spullen als kleding, speelgoed en huishoudelijke artikelen kunnen inleveren. Anderen kunnen deze spullen ophalen in ruil voor levensmiddelen. Hiervan wordt een voedselpakket samengesteld voor de mensen die steun nodig hebben. Er kan niet gekocht worden waardoor er geen inkomsten zijn. Gemiddeld kunnen met hulp van winkels en bedrijven in Assen die met goederen en financiën ondersteunen, 5 pakketten per week worden samengesteld. Hier kunnen mensen een beroep op doen via een inschrijving op facebook, via email en mondeling voor zich zelf of voor anderen.

Om mensen uit hun sociaal isolement te halen is iedereen welkom in de winkel waar een plek ingeruimd  is voor een kopje koffie.  Hiervoor hoeft men geen beroep te doen op hulp. Hiermee wordt bereikt dat voor anderen die de hulp nodig hebben minder belastend is om te komen.

Vrijwilligers
Ruim 20 vrijwilligers zijn betrokken bij de winkel en zetten zich in voor beheer van de winkel. Zij behoren in principe tot de doelgroep van de stichting.  De meesten zitten in een uitkeringssituatie of hebben een GGZ achtergrond. Door de begeleiding van het beheer van de winkel wordt bewerkstelligd dat ze mee kunnen blijven doen in de maatschappij (participatie). Zij zorgen samen ervoor dat de ingebrachte spullen gesorteerd worden en etaleren dat in de winkel en helpen de mensen bij het zoeken van spullen. Ze zijn betrokken bij het samenstellen van voedselpakketten en regelen hiervoor inkopen van gedoneerd geld. De vrijwilligers zijn op de hoogte dat er met derden niet wordt gesproken over de mensen die gebruik maken van de winkel.  

Zij vormen ook  samen de activiteitengroep die door de penningmeester als beheerster van de winkel wordt geleid. Onderling worden er afspraken gemaakt over wie wat doet. Financiële vergoedingen van fondsen en winkels/ bedrijven wordt door de penningmeester gedaan. Goederen in natura van winkels en particulieren worden veelal door de vrijwilligers geregeld


Financiën
Inkomsten
De  stichting heeft geen vaste inkomsten en is afhankelijk van:

 • particuliere giften
 • bedrijfsdonatie
 • winkel/bedrijven kortingen
 • kerkelijke giften
 • schenkingen van goederen in natura
 • aanvraag voor aanschaffing van voedselpakketten en kerstpakketten bij fondsen
 • opbrengst georganiseerde activiteiten, waaronder  bingo en verkoop van kniepertjes
 • aanvragen bij Stimulering Leefbaarheidsfonds Assen voor bijdrage kinderactiviteiten en vrijwilligers attentie.                                                                                         

Uitgaven
Huisvestingkosten op dit moment tegen energielasten ( in verband met het ontbreken vaste bijdrage fonds en gemeente)

 • beheer website
 • aanschaffing levensmiddelen voor de voedselpakketten, kerstpakketten tt.b.v. kinderactiviteiten  als sinterklaas, zomeractiviteit, Pasen en Kerst
 • vrijwilligersattentie
 • stortkosten
 • beheerrekening
 • reiskosten en onkostenvergoeding bestuursleden en vrijwilligers
 • beheerskosten winkel

Van bovenstaande wordt jaarlijks een eindafrekeningsoverzicht gemaakt door een vrijwilliger aan de hand van de bankafschriften.